Podmínky použití

Provozovatelem těchto internetových stránek je společnost Toray Textiles Central Europe s.r.o. (dále jen "Toray"). Před užíváním těchto internetových stránek si pozorně přečtěte Podmínky užívání. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte se všemi níže uvedenými Podmínkami užívání. Tyto podmínky mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny, před užíváním těchto stránek se prosím ujistěte, že jste seznámení s nejnovější verzí.

1. Práva duševního vlastnictví

Obsah těchto stránek je chráněn autorským zákonem jednotlivých zemí a příslušnými smlouvami. Na tomto základě nesmí být informace nacházející se na těchto stránkách kopírovány, měněny nebo distribuovány bez písemného svolení společnosti Toray. Materiály mohou být staženy, uschovány v osobním počítači a vytisknuty pouze pro osobní účely zákazníků, a nesmí být použity na jiných internetových stránkách a v tištěných mediích. Obsah těchto internetových stránek nesmí být použitý bez svolení držitele autorských práv pro jakékoli účely překračující rámec povolený autorským zákonem.

2. Obchodní známky

Název společnosti Toray použitý na internetových stránkách je obchodní název. "TORAY" a názvy jejich výrobků jsou obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou.
Obchodní názvy a obchodní známky společnosti Toray jsou chráněny japonským zákonem o obchodních známkách, zákonem o ochraně hospodářské soutěže a další legislativou. Nesmí být používány nebo šířeny bez výslovného souhlasu společnosti Toray.

3. Odkazy

Odkazy na tyto internetové stránky jsou za podmínky dodržení “Podmínek pro vytváření odkazu” v podstatě neomezeny. Společnost Toray může požádat o odstranění odkazu v závislosti na obsahu internetových stránek a způsobu vytvoření odkazu.

[Podmínky pro odkazy]

  1. (1) Při vytváření odkazu na internetové stránky společnosti Toray, použijte prosím název společnosti Toray Textiles Central Europe s.r.o. nebo Toray.
  2. (2) Vytvořte prosím odkaz na úvodní stranu internetových stránek společnosti Toray.
  3. (3) Nedávejte prosím internetové stránky společnosti Toray v rámečku.

4. Odkazy na internetové stránky třetích stran

Společnost Toray nebude odpovědná za obsah internetových stránek třetích stran, které jsou na této stránce odkazovány nebo na ni odkazují. Odkaz mezi těmito stránkami a stránkami třetí strany neznačí, že Toray odkazovanou stránku doporučuje.

5. Odmítnutí odpovědnosti

Toray vynakládá veškerou přiměřenou péči, pokud jde o aktualizaci informací a provozování těchto stránek. Společnost Toray však neposkytuje záruky jakéhokoliv druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, týkající se přesnosti, užitečnosti, vhodnosti nebo způsobilosti k určitému účelu informací na webu. Společnost Toray také neposkytuje žádnou záruku na výskyt chyb, existenci počítačových virů na serveru, na kterém je web hostován, nebo na jiné škodlivé programy.
Toray nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku informací zobrazených na těchto stránkách nebo v důsledku použití těchto stránek. Informace na tomto webu mohou být změněny bez předchozího upozornění a společnost Toray si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit provoz tohoto webu.

6. Dostupnost zboží a služeb

Zboží a služby uvedené na těchto internetových stránkách nejsou k dispozici ve všech zemích a regionech. Zboží a služby mohou být také do různých zemí vyváženy pod jinou obchodní známkou. V případě zájmu o využití zboží nebo služeb uvedených na těchto internetových stránkách prosím kontaktujte nejbližší pobočku Toray.

7. Zákony a soudní spory

Tyto všeobecné podmínky se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Veškeré spory vyplývající nebo související s těmito webovými stránkami budou řešeny u věcně příslušného soudu v České republice. Jestliže se některé ustanovení těchto všeobecných podmínek stane neplatným, platnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena.