Zásady ochrany osobních údajů

Nakládání s osobními informacemi získanými prostřednictvím webových stránek společnosti Toray Textiles Central Europe s.r.o.

Toray Textiles Central Europe s.r.o. (dále jen "TTCE") respektuje soukromí svých zákazníků. Webové stránky provozované společností TTCE dodržují české zákony týkající se ochrany osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme s uvážením a provozujeme naše stránky na základě níže uvedených zásad. Tyto zásady popisují nakládání s osobními informacemi získanými z webu TTCE.

1. Zpracování osobních informací

Společnost TTCE v zásadě využívá osobní informace zákazníků k tomu, aby jim poskytovala zboží, služby a s tím související informace nebo vylepšila své zboží a služby. V případě, že zákazník nechce dostávat informace o zboží, službách a další související informace, přestaneme tyto poskytovat na základě zákazníkova požádání. Zpracování osobních informací zákazníků získaných prostřednictvím tohoto webového serveru pro jiné než výše uvedené účely, které jsou předem jasně stanoveny, není povoleno.

2. Neposkytování informací třetím stranám

Společnost TTCE nezveřejňuje ani neposkytuje osobní údaje získané od zákazníků žádné třetí straně, s výjimkou níže uvedených okolností.

  1. (1) Jestliže zákazník dal souhlas.
  2. (2) Je-li zapotřebí předat informace jiné přidružené společnosti, která spolupracuje s TTCE, aby bylo možné řádně reagovat na poptávku.
  3. (3) Pokud zákon požaduje zveřejnění osobních údajů, poskytne TTCE informace pouze příslušným vládním úřadům.

3. Změny registrovaných informací

Pokud zákazník požaduje změnu, potvrzení, opravu nebo vymazání osobních údajů, které poskytl k registraci, TTCE podnikne příslušné kroky pro provedení změn pouze po ověření, že žádost byla podána buď zákazníkem, nebo společností, kterou k tomuto kroku pověřil..

4. Zabezpečení

Společnost TTCE přijímá veškerá přiměřená bezpečnostní opatření, aby zabránila nezákonnému přístupu k osobním údajům a jejich ztrátě, zničení, změnám nebo úniku osobních údajů, a zavazuje se zajistit bezpečnou správu osobních informací poskytnutých zákazníky. Společnosti TTCE rovněž jmenuje správce informací a vynaloží veškeré úsilí na správné vedení informací, stejně jako na zavedení předpisů o bezpečnosti informací a dále zajistí, aby s nimi byli všichni zaměstnanci obeznámeni.

5. Změny zásad

Společnost TTCE přezkoumá a změní výše uvedené zásady týkající se nakládání s osobními údaji zákazníků v souladu s příslušnými legislativními změnami.